14 de março de 2012

101º Aniversário - Yoshizawa AkiraOmedetou Gozaimasu Yoshizawa Akira "おめでとう ござい ます"

Considerado por muitos o mestre do origami moderno!


Image:Peter Engel / Wikimedia